* Met fonds bedoelen we compartiment van bevek.
** De volatiliteit geeft de mate aan waarin de koers van een financieel instrument schommelt. Op die manier dient ze als kwantitatieve parameter voor het risico van dit instrument. Bij een hoge volatiliteit is er een grotere kans op een hoger rendement, maar tegelijk is ook de kans op verlies groter.
*** De EONIA - Euro OverNight Interest Average - is een index die elke dag wordt berekend en die de waarde van de daggeldrente op de interbancaire markt (leningen van banken onderling) voor de transacties in euro weergeeft.
Beleggingsbeleid en -doelstellingen

Beleggingsbeleid en -doelstellingen

Het compartiment streeft naar een lage volatiliteit enerzijds en een hoger rendement dan EONIA anderzijds. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het beperken van het neerwaartse risico.

Deze doelstelling wordt door ING België, de promotor en beheerder van het compartiment, nagestreefd door een structuur van ‘dakfondsen’ toe te passen. Dit betekent dat er hoofdzakelijk in onderliggende beleggingsfondsen belegd wordt.

Beleggingsproces

Beleggingsproces

De bevek ING (B) Collect Porfolio wijst ING Solutions Investment Management aan als beheersvennootschap2 van ING Stability Fund. ING Solutions Investment Management vertrouwt het portefeuillebeheer op zijn beurt toe aan ING België. ING België stelt regelmatig een referentieportefeuille samen. ING Solutions Investment Management doet beleggingen volgens die referentieportefeuille. ING België wordt ook aangesteld voor de commercialisatie van ING Stability Fund bij de cliënten.

ING Stability Fund is het resultaat van drie opeenvolgende selecties:

1. Partners – fondsenhuizen

ING België maakt gebruik van een ruim fondsengamma van vermogensbeheerders die vooraf zorgvuldig geselecteerd werden op grond van hun volatiliteit en rendement.

2. Bij die partners worden de fondsen op basis van hun beoordeling geselecteerd.

De beleggingsfondsen worden geselecteerd volgens de selectiemethodologie van ING België. De keuze van de fondsen berust met name op Morningstar3.

3. Die fondsen vormen samen ING Stability Fund.

Op basis van de beleggingsstrategie van ING België (voorkeur qua obligaties, aandelen, regio's of sectoren ...) en naargelang de omstandigheden op de markt wordt een keuze gemaakt uit de selectie van beleggingsfondsen. Het fonds zal zijn vermogen in principe gelijkmatig spreiden over de verschillende onderliggende fondsen. ING België nv kan echter beslissen om die wegingen te wijzigen naargelang de omstandigheden op de markt. De vastrentende component wordt voornamelijk belegd in obligatiefondsen en in beperkte mate in liquiditeiten (contanten) of geldmarktfondsen. Het fonds belegt in beperkte mate in aandelen en vastgoedwaarden. ING België nv kan, in het belang van de klant, beslissen om vanwege uitzonderlijke marktomstandigheden voor een beperkte periode tot 100% van het vermogen aan te houden in liquiditeiten (contanten) en geldmarktfondsen.

1 Een indextracker of beursgenoteerd indexfonds is een type beleggingsfonds dat een beursindex, een actief of een strategie repliceert en op de beurs wordt verhandeld.
2 Een beheersvennootschap dient de volgende beheerstaken te vervullen: a. Het (collectieve) beheer van de beleggingsportefeuille van de ICB;  b. Het administratieve beheer van de ICB, met onder meer het boekhoudkundige beheer, de mededeling van informatie aan de deelnemers, de evaluatie van de ICB, de uitgifte en afkoop van deelbewijzen; c. De commercialisatie (verkoop of distributie) van de ICB. Wettelijk gezien mag een beheersvennootschap haar beheerstaken bij volmacht toevertrouwen aan een andere instelling.
3 Achter de Morningstar-rating schuilt een wiskundige formule die het rendement in het verleden van een beleggingsfonds aanpast aan de kosten en het risico. Een fonds dat mooie prestaties boekt zonder overdreven risico te nemen of zonder overdreven hoge kosten aan te rekenen, scoort goed. Op basis van die score worden alle fondsen in hun Morningstar-categorie gerangschikt. De 10% met de hoogste scores krijgt vijf sterren, de volgende 22,5% krijgt vier sterren, de 35% in het midden drie sterren, de volgende 22,5% twee sterren en de 10% met de laagste scores moet genoegen nemen met slechts één ster.
Strategie

Strategie

Het fonds ING Stability Fund richt zich tot beleggers die gediversifieerd en internationaal willen beleggen met geringe volatiliteit en een rendement dat – over een periode van minimaal 3 jaar gemeten – hoger is dan dat van EONIA, via een portefeuille van beleggingsfondsen die worden geselecteerd door de specialisten van ING België. Dit compartiment is geschikt voor defensieve beleggers die vooral het risico van hun beleggingen willen beperken.

4 Alvorens in dit product te beleggen, is het aangewezen om na te gaan of u de kenmerken en met name de risico's ervan goed begrijpt. Als de kredietinstelling u dit financiële product aanraadt in het kader van een beleggingsadvies, moet ze nagaan of de overwogen transactie geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring met betrekking tot dit product, uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Als er geen beleggingsadvies wordt verstrekt, moet de kredietinstelling of beleggingsmaatschappij bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt voor het betrokken product. Als het product niet geschikt is voor u, moet ze u dat meedelen. Bij wijze van uitzondering wordt de voornoemde beoordeling onder bepaalde voorwaarden niet uitgevoerd wanneer de overwogen transactie een eenvoudig financieel instrument betreft en de dienst op initiatief van de cliënt wordt geleverd.
Portefeuille

Portefeuille

Samenstelling 30/09/2021

Obligaties Munt Gewicht (%)
Lyxor / Chenavari Credit Fund EUR 10,2
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund* EUR 10,1
Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond Fund EUR 10,1
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund* EUR 7,6
Amundi Funds Argo Bond EUR 4,1
Gemengd Munt Gewicht (%)
JP Morgan Investment Funds - Global Macro Fund EUR 10,1
Alternative Munt Gewicht (%)
MAN Funds VI PLC - Man Glg Innovation Equity Alternative EUR 10,2
Eleva UCITS Fund - Eleva Absolute Return Europe Fund* EUR 10,1
BMO Investments III Ireland plc - BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund EUR 10,0
MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative EUR 10,0
Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA Fund EUR 7,6
* Het is mogelijk dat bepaalde ICB's in de portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Gelieve na te vragen bij uw financieel adviseur.

Bron: ING Solutions Investment Management

Huidige activa-allocatie

42,00% Obligaties
10,00% Gemengd
48,00% Alternative

Risico-rendementsprofiel – SRRI-tabel 19/02/2021

Lager risico

Potentieel lager rendement

Hoger risico

Potentieel hoger rendement
De gegevens uit het verleden, zoals ze worden gebruikt om de indicator te berekenen, zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel. De classificatie van het fonds kan met de tijd evolueren. De laagste categorie is geen synoniem van een risicoloze belegging. Belangrijke opmerking: zelfs de defensiefste fondsen waaruit ING Stability Fund bestaat (obligatiefondsen) bieden geen kapitaalbescherming. U vindt het voorbije en actuele rendement terug in de KIID, in de rubriek 'Documenten'
Prestaties**

Prestaties**

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 31/05/2020

Meer informatie over de ratings vindt u op http://www.morningstar.be/be/help/Methodology.aspx of bij uw financiële dienstverlener. Schaal van nul (minimum) tot vijf (maximum) sterren.
NIW - netto-inventariswaarde
256,50 EUR
24/11/2021
BE6288613068
Eerste NIW 250,00 EUR 03/10/2016
NIW bij aankoop
- -
De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. De NIW wordt elke Belgische werkdag in de financiële pers en op de site van BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw) gepubliceerd. Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheersvennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 03/10/2016      Einde 24/11/2021
-

Oprichting

 

5 jaar

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar **

 

Actuarieel rendement 30/09/2021

- - 0,9% 1,4%
Oprichting 5 jaar 3 jaar 1 jaar
** De rendementen en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en commissies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 31/05/2020

Meer informatie over de ratings vindt u op http://www.morningstar.be/be/help/Methodology.aspx of bij uw financiële dienstverlener. Schaal van nul (minimum) tot vijf (maximum) sterren.
NIW - netto-inventariswaarde
1.017,96 EUR
24/11/2021
BE6288614074
Eerste NIW 1.000,00 EUR 03/10/2016
NIW bij aankoop
- -
De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. De NIW wordt elke Belgische werkdag in de financiële pers en op de site van BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw) gepubliceerd. Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheersvennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 03/10/2016      Einde 24/11/2021
-

Oprichting

 

5 jaar

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar **

 

Actuarieel rendement 30/09/2021

- - 0,9% 1,4%
Oprichting 5 jaar 3 jaar 1 jaar
** De rendementen en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en commissies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).

Dividenden

Couponnummer 2017 2018 2019 2020 -
Bruto 5,00 EUR 1,10 EUR 1,00 EUR 1,00 EUR -
Netto 3,50 EUR 0,77 EUR 0,70 EUR 0,70 EUR -
19/12/2017 19/12/2018 19/12/2019 18/12/2020 -
Bron: ING Solutions Investment Management
Kosten en taksen

Kosten en taksen

Lopende kosten:  1,58% per jaar waarvan (maximaal) 0,82% beheerskosten per jaar

Instapkosten: maximum 3%

Uitstapkosten: 0%

ING-effectenrekening: geen bewaarkosten

Beurstaks:

  • Instapkosten: 0%
  • Uitstapkosten (of conversiekosten): kapitalisatiedeelbewijs 1,32% (maximaal 4.000 euro), uitkeringsdeelbewijs 0%

Fiscaliteit:

  • De meerwaarden zijn belastbaar in toepassing van artikel 19bis WIB 92. Het compartiment belegt voor meer dan 10% in effecten die recht geven op een 'rentebetaling', waardoor de meerwaarde aan 30% belastbaar is;
  • Roerende voorheffing van 30% verschuldigd op de dividenden van uitkeringsaandelen voor beleggers die Belgische inwoners zijn;

Voor investeerders waarvan de fiscale woonplaats gevestigd is in een Staat die deelneemt aan de Standaard van automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen (Common Reporting Standard – CRS-standaard) en/of die een "welbepaalde Amerikaanse persoon" (Specified U.S. Person) zijn in de zin van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Dit product valt onder het toepassingsgebied van de CRS-standaard en FATCA. België zal informatie overmaken aan de CRS-standaard deelnemende Staat waar de fiscale woonplaats van de investeerder gevestigd is en/of aan de Verenigde Staten van Amerika, overeenkomstig de principes bepaald door de CRS-standaard en FATCA.

Meer informatie over de risico's, het rendement, de kosten en taksen vindt u in de KIID, die gratis beschikbaar is in de rubriek 'Documenten' of op onze website www.ing-isim.lu.
Permanente belegging in een maandelijkse selectie van kwaliteitsfondsen

Permanente belegging in een maandelijkse selectie van kwaliteitsfondsen

ING Stability Fund belegt in een selectie van fondsen met beperkte volatiliteit en een potentieel interessant rendement, zelfs bij lage rente.

Die fondsen worden uit het aanbod van verschillende fondsenhuizen geselecteerd. Die fondsbeheerders zijn wereldwijd actief. De selectie volgt een strikte methodologie.

Fondsenselectie gericht op stabiel koersverloop

Fondsenselectie gericht op stabiel koersverloop

De fondsenselectie is altijd het resultaat van de analyse van het risicobeheer, de volatiliteit en het mogelijke rendement van de beleggingsfondsen. De specialisten van ING België volgen de selectie op en passen de samenstelling aan indien dit noodzakelijk zou blijken.

Een optimale diversifiëring

Een optimale diversifiëring

Met ING Stability Fund belegt u wereldwijd. De spreiding van uw belegging over obligaties, aandelen, regio’s en sectoren speelt optimaal in op de economische omstandigheden. In een neutrale weging belegt ING Stability Fund maximaal 15% in aandelen en de rest in obligaties en contanten, waarbij er steeds op wordt toegezien dat de volatiliteit beperkt blijft. In uitzonderlijke marktomstandigheden, en voor een beperkte periode, kan ING België ook beslissen om tot 100% te beleggen in liquiditeiten en geldmarktfondsen.

Marktrisico

Marktrisico

Het marktrisico wordt als gemiddeld beschouwd: het compartiment belegt in aandelen en obligaties. De netto-inventariswaarde is dus gevoelig voor schommelingen in de aandelen- en obligatiemarkten, maar ook voor andere specifieke risico's van dit type beleggingen.

Kredietrisico

Kredietrisico

Het risico dat de emittenten van de onderliggende beleggingen hun verplichtingen niet nakomen wordt als gemiddeld beschouwd.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico van het compartiment is gemiddeld. Liquiditeitsrisico's ontstaan wanneer een onderliggende belegging moeilijk verkoopbaar is waardoor de terugbetaling van uw belegging in het compartiment in het gedrang komt. Beleggingen in één specifieke regio zijn geconcentreerder dan beleggingen in meerdere geografische regio's.

Valutarisico

Valutarisico

Het valutarisico wordt als gemiddeld beschouwd. Het compartiment belegt in internationale aandelen. De wisselkoersschommelingen kunnen dus een invloed hebben op de resultaten van het compartiment.

Inflatierisico

Inflatierisico

Inflatierisico is het risico dat gelinkt is aan de inflatie. Concreet, naarmate de inflatie stijgt in een bepaald land, daalt de koopkracht van de munteenheid van dat land. Het inflatierisico wordt als gemiddeld beschouwd.

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming

De belegger geniet geen waarborg of kapitaalbescherming in dit compartiment. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die ze opbrengen, kunnen zowel stijgen als dalen. Dat kan tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde kapitaal leiden.

Een gedetailleerde beschrijving van de risico’s van dit compartiment is opgenomen in het prospectus.

Klachtendienst

Intern: distribution@ing-isim.lu
Extern: Ombudsfin - North Gate II - Koning Albert II 8 - 1000 Brussel - Email: Ombudsman@Ombudsfin.be

 

Alvorens in te schrijven, verzoeken wij u de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het prospectus te raadplegen. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het laatste periodieke verslag zijn gratis beschikbaar in uw ING-kantoor, op deze site in de rubriek 'Documenten' of op www.ing-isim.lu. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. De financiële dienst wordt verzorgd door RBC Investor Services Belgium.

Periodiek beleggen in ING Stability? Dat kan!

U kunt dit zelf doen via een ING Self Invest beleggingsrekening.

Of u kunt geadviseerd worden. Neem dan contact op met een ING adviseur.